Säännöt

I Perustaminen ja tarkoitusperät 

1 §
Suomen kalliomekaniikkatoimikunta on kolmen yhdistyksen, Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen, Rakennusgeologisen Yhdistyksen ja Vuorimiesyhdistyksen perustama yhteinen toimikunta, jonka tarkoituksena on
– toimia Suomessa kalliomekaniikan kehittämiseksi ja edistää tästä tieteestä ja sen sovellutuksista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välistä yhteistoimintaa
– toimia Suomea edustavana elimenä yhteistoiminnassa muiden maiden vastaavien toimikuntien tai yhdistysten kanssa ja toimia kansallisena jäsenenä kansainvälisessä kalliomekaniikkayhdistyksessä – International Society for Rock Mechanics (ISRM).

2 §
Toimikunnan virallisissa toiminnoissa suorittavat allekirjoituksen kaikki alussa mainitut perustajayhdistykset yhdessä.

3 §
Tarkoitusperiensä saavuttamiseksi toimikunta
– järjestää kansallisia ja kansainvälisiä kokouksia ja
seminaareja
– järjestää kansallisia koulutustilaisuuksia
– edistää alan julkaisu- ja tutkimustoimintaa
– edistää kansallista edustusta kalliomekaniikkaa koskevissa asioissa tieteellisissä laitoksissa ja kansainvälisissä kongresseissa

II Jäsenet

4 §
Kalliomekaniikkatoimikuntaan kuuluu henkilöjäseniä. Yhteisöjäseneksi voi liittyä suoraan ISRM:n kautta.

5 §
Toimikunnan jäsenyys on avoin kaikille kalliomekaniikasta tai tämän tieteen sovellutuksista kiinnostuneille henkilöille, olivat nämä sitten perustajayhdistysten jäseniä tai muita näiden yhdistysten ulkopuolella olevia henkilöitä.

6 §
Toimikuntaan hyväksytyt henkilöjäsenet ovat samalla kansainvälisen kalliomekaniikkayhdistyksen (ISRM) jäseniä. Toimikunta ylläpitää jäsenrekisteriä ja ilmoittaa vuosittain jäsenet kansainväliseen kalliomekaniikka-yhdistykseen.

7 §
Hyväksymisen jäseneksi suorittaa hakemuksen perusteella toimikunnan johtokunta.

8 §
Toimikunnan jäsenillä on oikeus:
a) osallistua toimikunnan järjestämiin maksullisiin tilaisuuksiin jäsenhinnalla
b) saada ISRM:n antamat etuisuudet
c) saada toimikunnan julkaisuja
d) käyttää hyväkseen toimikunnalle kuuluvia kirjoja, aikakauslehtiä ja muita julkaisuja.

9 §
Toimikunnan jäsenillä on seuraavia velvollisuuksia:
a) myötävaikuttaa toimikunnan arvovallan säilymiseen kehittämällä ja ilmaisemalla tietoja kalliomekaniikan alalla
b) harjoittaa niitä toimintoja, joita heille on osoitettu
c) noudattaa ja kunnioittaa toimikunnan sääntöjä ja toimikunnan kokouksen päätöksiä
d) maksaa toimikunnan kokouksen hyväksymän vuosittaisen jäsenmaksun.

10 §
Toimikunnan jäsenen luopuminen jäsenyydestä suoritetaan toimikunnan sihteerille tai johtokunnalle osoitetulla viestillä.

11 §
Jäsenyyden uudistaminen tapahtuu samalla tavalla kuin uudeksi jäseneksi pyrittäessä.

12 §
Toimikunnan jäsenen, joka ei suorita velvollisuuksiaan tai jättää osoitteensa ilmoittamatta kahden vuoden aikana, katsoo toimikunnan johtokunta luopuneen jäsenyydestä.

III Taloudenpito

13 §
Toimikunnan taloudenpidosta vastaa toimikunnan valitsema rahastonhoitaja (ks. 15 §). Toimikunnalle avataan pankkitili, jonka käyttöoikeudet ovat rahastonhoitajalla sekä toimikunnan puheenjohtajalla että varapuheenjohtajalla.

IV Toimihenkilöt

14 §
Toimikunnan johtokunnan muodostavat perustajayhdistysten hallitusten nimeämät edustajat, kaksi jokaisesta yhdistyksestä. Nämä valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Sihteeri voidaan myös valita johtokunnan ulkopuolelta.

15 §
Toimikunnan johtokunta valitsee keskuudestaan
rahastonhoitajan tai rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

16 §
Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan.

V Toimikunnan vuosikokous

17 §
Toimikunnan jäsenet kutsutaan kerran vuodessa vuosikokoukseen. Kutsu vuosikokoukseen lähetetään jäsenille jäsenrekisterissä olevan osoitteen mukaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Vuosikokous voidaan pitää jonkun toimikunnan järjestämän
tilaisuuden yhteydessä.

18 §
Toimikunnan vuosikokouksessa
a) voidaan ehdottaa sääntöjen muutoksia, jotka vaativat myös perustajayhdistysten hallitusten hyväksymisen
b) hyväksytään edellisen vuosikokouksen pöytäkirja
c) johtokunta antaa selostuksen kuluneen kauden toiminnastaan sekä tulevan kauden toimintasuunnitelman
d) kuullaan rahastonhoitajan selonteko toimikauden taloudesta
e) päätetään vuosittaisten jäsenmaksujen suuruudet
f) keskustellaan johtokunnassa käsitellyistä toimikunnan jäsenten ehdottamista asioista.

19 §
Toimikunnan vuosikokous valitsee kokoukselleen puheenjohtajan ja sihteerin. Mikäli näiden valinta on suoritettava äänestämällä ja äänet menevät tasan, kokouksen avaajan, johtokunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ääni ratkaisee.

V Johtokunta

20 §
Johtokuntaan kuuluvat henkilöt ovat kalliomekaniikka-toimikunnan toimihenkilöitä. Johtokunnan tehtävänä on:
a) edustaa toimikuntaa
b) valvoa, että toimikunnan asioita hoidetaan sen sääntöjen ja vuosikokouksen hyväksymien päätösten mukaisesti
c) pitää yhteyttä kansainväliseen kalliomekaniikkayhdistykseen (ISRM)

VI Toimikunnan lopettaminen

21 §
Toimikunnan lopettamisesta voidaan tehdä äänestyksen perusteella päätös vain vuosikokouksessa, joka on kutsuttu kokoon tätä asiaa varten.

22 §
Toimikunnan lopetettua toimintansa jaetaan sille kertyneet varat, julkaisut yms. vuosikokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.

Muutokset hyväksytty vuosikokouksessa 9.11.2011.